Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rijschool 538. Aan typfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2 In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM); De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.
2.2 De volledige tijdsduur van de rijles 50 minuten per rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3 De cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto
2.4 De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.5 De eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6 Alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
2.7 De cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
2.8 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben
3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3 Bij te laat verschijnen van de cursist, tot een maximum van 15 minuten, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5 Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.6 Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen
3.7 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.8 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling

4.1 De betaling geschiedt per PIN, acceptgiro, via een machtiging aan Rijschool, contant of via gespreide betaling indien overeengekomen op de lesovereenkomst.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contant of per bank te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant of per bank te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat voor betalingen bij lespakketten de helft van het pakket uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les voldaan dient te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is.
4.4 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. Een eerder verkocht pakket houdt echter dezelfde prijs aan als waarvoor het pakket is verkocht, maar deze afspraak vervalt bij betaling in termijnen.
4.5 Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen 7 dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.6 Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minmaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.7 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst/afspraken en alle verdere overeenkomsten/afspraken tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.8 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
4.9 Als de cursist een pakket heeft aangeschaft, doch het rijbewijs wordt behaald terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft de cursist geen recht op restitutie.
4.10 Een pakket heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en dient binnen 12 maanden volledig gebruikt te zijn.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.
5.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven
5.3 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. Praktijkexamen

6.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
6.2 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.3 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.4 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Aanvullende afspraken

7.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst of mondelinge afspraken worden vastgelegd.
7.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten/mondelinge afspraken van de rijschool van kracht zijn.

Artikel 8. Lespakketten

8.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een cursist aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de cursist eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

Artikel 9. Beëindigen van de lesovereenkomst

9.1 Indien de mondelinge afspraak/overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, heeft de cursist niet het recht om de mondelinge afspraak/lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist geen recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag.
9.2 Is de mondelinge afspraak/overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Er vindt 40 procent restitutie plaats minus de reeds betaalde examengelden en administratiekosten. Indien de geldigheidsduur van een pakket is verstreken, vindt er geen restitutie plaats.
9.3 De rijschool kan de lesovereenkomst/mondelinge afspraak slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
9.4 De overeenkomst wordt ontbonden bij eventueel overlijden van de cursist.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of
aanrijding plaatsvindt;
– de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die
de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 12. Klachten

12.1 De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze binnen 7 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.
12.2 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.